Ziņas
APVIENOTAIS SARAKSTS atbalsta ārstu un pacientu vēstulē kā arī protesta akcijā izteiktās prasības!
11/05/2023

APVIENOTAIS SARAKSTS atbalsta ārstu un pacientu vēstulē kā arī protesta akcijā izteiktās prasības!

APVIENOTAIS SARAKSTS pilnībā izprot un atbalsta Latvijas Jauno ārstu asociācijas, pacientu organizāciju un medicīnas nozares nevalstisko organizāciju vēstulē valsts augstākajām amatpersonām un deputātiem paustās prasības:

  • palielināt veselības aprūpes izdevumus, sasniedzot 12% apmēru no valsts budžeta izdevumiem (140 mljn. euro);
  • 2024. gada budžeta ietvaros nodrošināt veselības aprūpes finansējuma pieaugumu atbilstoši sabiedrības veselības pamatnostādnēm (+310 mljn. euro);
  • un mazināt pacientu līdzmaksājumus un gaidīšanas rindas uz medicīnas pakalpojumiem.

APVIENOTĀ SARAKSTA politiķi atzīst, ka viens no veselības nozares problēmu cēloņiem ir ilgstoši nepietiekamais finansējums.

APVIENOTĀ SARAKSTA frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars: “Veselības aprūpes finansējums no valsts budžeta nav pietiekams, lai īstenotu šīs valdības deklarācijā paustās apņemšanās. Tādēļ aicinām koalīcijas partnerus šodien atbalstīt protesta “Par pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi” dalībniekus, uzņemties atbildību par tautai dotajiem solījumiem, un solidāri meklēt papildus stabila un regulāra finansējuma avotus, lai kopīgiem spēkiem Latvijā nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu veselības aprūpi.”

“Svarīgi, lai veselības aprūpei ir stabils un paredzams finansējums. Jāatgādina, ka dzīves kvalitāti, cilvēka un sabiedrības veselību valdības deklarācijā esam izvirzījuši kā vienu no prioritātēm,” norāda APVIENOTĀ SARAKSTA līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltēns.”

Valdības deklarācijā* paustās apņemšanās:

  • Lai ikkatrs izjustu dzīves kvalitātes uzlabojumus, ir jāstiprina [...], veselības aprūpes kvalitāte, [...]. Valdība apņemas nodrošināt ilgtspējīgu un uz pacientu centrētu veselības aprūpes sistēmas darbību. (6.lpp., ievads, 5. punkts “Dzīves kvalitāte, cilvēka un sabiedrības veselība”)
  • Katrā reģionā pilnveidosim un tālāk attīstīsim vienotu [...] veselības un sociālās aprūpes telpu. (36.lpp., sadaļasReģionālās attīstības politika” 217.punkts)
  • Šīs valdības izvirzītās apņemšanās veselības jomā paredz rīcību, lai mazinātu nevienlīdzību veselībā, priekšlaicīgu mirstību un darbnespēju, uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti, nostiprinātu uz pacientu centrētu aprūpi un veselību kā vērtību, virzoties uz Sabiedrības veselības politikas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam noteikto sabiedrības veselības politikas mērķu sasniegšanu. Valdība apņemas nodrošināt ilgtspējīgu veselības aprūpes sistēmas darbību, tai skaitā sniedzot atbalstu veselības nozares kapacitātes celšanai un noturības stiprināšanai, tādā veidā stiprinot sabiedrības drošību un noturību mūsdienu nenoteiktības apstākļos. Stiprinot starpsektorālu sadarbību, iedzīvināsim principu "veselība visās politikās", tādējādi apzinoties, ka laba iedzīvotāju veselība ir ne vien veselības politikas jomas darbības rezultāts, bet lielā mērā to nosaka rīcībpolitika arī citās politikas jomās (41.lpp., sadaļa “Veselība”).
  • Turpināsim palielināt publiskā sektora finansējumu veselības aprūpei, virzoties uz to, lai veselības nozares budžets veidotu vismaz 12% no kopējiem valsts budžeta izdevumiem, tā mazinot iedzīvotāju augstos tiešmaksājumus un finansiālās barjeras veselības aprūpes pieejamībai (42.lpp., 269.punkts).
  • Stiprināsim pacientu tiesību aizsardzību un, nodrošinot uz pacientu centrētu veselības aprūpi, turpināsim ieviest pacienta pieredzes monitoringa sistēmu (43.lpp. 281.punkts).

*Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību 14.12.2022